De algemene voorwaarden van Jongbrein

Algemeen

 • Jongbrein kind- en gezinscoaching’, gevestigd in Harich, 8571 MZ, Keamerlânswei 12. Is opgericht door Annetta Hoekstra-Bootsma en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 81295979
 • Jongbrein kind- en gezinscoaching biedt begeleiding aan jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Jongbrein kind- en gezinscoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • In het kennismakinggesprek met de ouder(s) wordt naar de algemene voorwaarden verwezen.

Coaching overeenkomst

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Jongbrein kind- en gezinscoaching, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.
 • De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Jongbrein kind- en gezinscoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Uitvoering van de overeenkomst: de coaching sessies

 • Jongbrein kind- en gezinscoaching zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagoog en kindercoach verwacht mag worden.
 • Jongbrein kind- en gezinscoaching werkt in dienst van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.
 • Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

Investering en betalingsvoorwaaden

 • De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.jongbrein.nl en zijn opgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij Jongbrein kind- en gezinscoaching. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Bij afspraken op een andere locatie dan Houkeweg 16 te Sneek. worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf Houkeweg 16 te Sneek tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.
 • De factuur wordt na de eerste sessie verstuurd met daarop de sessies uit het pakket. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Jongbrein kind- en gezinscoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Jongbrein kind- en gezinscoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
 • Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s)
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

Aansprakelijkheid

 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.
 • De aansprakelijkheid van Jongbrein kind- en gezinscoaching is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan Jongbrein- kind en gezinscoaching in het kader van de coachingsovereenkomst.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Jongbrein kind- en gezinscoaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
 • Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NfM Reglement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).

Bedrijfsgegevens Jongbrein kind- en gezinscoaching

Houkeweg 16
8604 GA Sneek
E-mail: info@jongbrein.nl
Telefoonnummer: 06 438 323 73

KvK-nummer: 81295979
BTW-nummer: NL003561584B49
Rekeningnummer: NL97 INGB 0007 2076 05

Routebeschrijving naar Jongbrein

routebeschrijving